qf2016的空间..推荐-捕鱼app

学习.交流
专业源于专注
  
学习交流 文件下载 手册资料 交流qq群


文章分类
   ☉
   ☉
   ☉
   ☉
照片夹
手机版捕鱼的友情链接
游客:   注册 | 登录 | 论坛
 1  1/1   
# 1    发布于 2021-08-01 09:34

class t1 

public: 
  t1(); 
  ~t1(); 
  virtual void free(); 
}; 
 
t1::t1() 

  puts("t1::t1"); 
}; 
 
t1::~t1() 

  puts("t1::~t1"); 
  free(); 
}; 
 
void t1::free() 

  puts("t1::free"); 
}; 
 
class t2 : public t1 

public: 
  t2(); 
  ~t2(); 
  virtual void free(); 
}; 
 
t2::t2() 

  puts("t2::t2"); 
}; 
 
t2::~t2() 

  puts("t2::~t2"); 
  free(); 
}; 
 
void t2::free() 

  puts("t2::free"); 
}; 
 
int _tmain(int argc, _tchar* argv[]) 

/* 
t2 * pt2; 
t1 * pt1; 
 
  pt2=new t2(); 
  pt1 = pt2; 
 
  //pt1->free(); 
  delete pt1; 
*/ 
 
t1 * pt1; 
 
  pt1=new t2(); 
  pt1->free(); 
  delete pt1; 
 
  getchar(); 
  return 0; 

 
----------------------------------------------------- 
输出结果: 
 
t1::t1 
t2::t2 
t2::free 
t1::~t1 
t1::free

 1  1/1   


登录后方可发贴[ 电话: 0571-85462761 王先生 qq: 124520435 加入软件qq群 - - ]