hx9617的空间..分享-捕鱼app

学习.交流
专业源于专注
  
学习交流 文件下载 手册资料 交流qq群


文章分类
   ☉
   ☉
   ☉
   ☉
照片夹
手机版捕鱼的友情链接
游客:   注册 | 登录 | 论坛
 6  1/1   
# 1    发布于 2013-08-09 17:02

系统部分统计项目重算脚本,能用上就拿去。也许大家会疑惑一些统计项目系统月帐生成已经计算好了,为什么还要重算呢? 
 
因为部分工厂行政跟工人的计算日期是不同的,行政是1-月底,像有些工人是20几号到下月20几号。这样我们不得不设两次日期,生成两份,还要过滤一下才能导出,很是麻烦。 
 
于是加了些脚本,月帐只生成一份就好,行政人员日期按系统默认1号至月底,工人的开始结束日期都按我们设定的计算,操作一次就得出来 
 
以下仅统参考,大家举一反三 
 
sql="select count(*) from timer_class_emp where (emp_id='" emp_id "' and class_date>=''" 开始日期 "'' and class_date<=''" 结束日期 "'')" 
db_run(sql) 
排班天数=db_res(0) 
应出勤天数= 排班天数 
应出勤时数=应出勤天数*8 
sql="select sum(overtime_minute) from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and tq_date >= '" 开始日期 "' and tq_date <= '" 结束日期 "')" 
db_run(sql) 
日帐加班累计=db_res(0)     //这里用日帐的加班时间字段放餐费补贴 
 
sql="select sum(tq_money) from tuiquan where (emp_id ='" emp_id "' and tq_date >= '" 开始日期 "' and tq_date <= '" 结束日期 "')" 
db_run(sql) 
退餐券=db_res(0) 
用餐补贴=日帐加班累计-退餐券 
 
sql="select sum(on_late_minute)*1.0/60 from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "')" 
db_run(sql) 
迟到累计=db_res(0) 
 
sql="select count(*) from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "' and on_late_minute>0)" 
db_run(sql) 
迟到次数=db_res(0) 
 
sql="select sum(off_early_minute)*1.0/60 from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "')" 
db_run(sql) 
早退累计=db_res(0) 
 
sql="select count(*) from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "' and off_early_minute>0)" 
db_run(sql) 
早退次数=db_res(0) 
 
 
sql="select sum(absent_minute)*1.0/60 from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "')" 
db_run(sql) 
缺勤累计=db_res(0) 
sql="select count(*) fromtimer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "' and absent_minute>0)" 
db_run(sql) 
缺勤次数=db_res(0) 
 
 
sql="select sum(hours*60 minutes) from timer_overtime where (emp_id ='" emp_id "' and overtime_date >= '" 开始日期 "' and overtime_date <= '" 结束日期 "' and overtime_type_id='b')" 
db_run(sql) 
平时加班累计=db_res(0) 
 
sql="select sum(hours*60 minutes)*1.0/60 from timer_overtime where (emp_id ='" emp_id "' and overtime_date >= '" 开始日期 "' and overtime_date <= '" 结束日期 "' and overtime_type_id='c')" 
db_run(sql) 
周日加班累计=db_res(0) 
 
 
sql="select sum(hours*60 minutes)*1.0/60 from timer_leave where (emp_id ='" emp_id "' and beg_time >= '" 开始日期 "' and end_time <= '" 结束日期 "' and leave_type_id='c')" 
db_run(sql) 
病假累计=db_res(0) 
 
sql="select sum(hours*60 minutes)*1.0/60 from timer_leave where (emp_id ='" emp_id "' and beg_time >= '" 开始日期 "' and end_time <= '" 结束日期 "' and leave_type_id='a')" 
db_run(sql) 
事假累计=db_res(0) 
 
sql="select sum(hours*60 minutes)*1.0/60 from timer_leave where (emp_id ='" emp_id "' and beg_time >= '" 开始日期 "' and end_time <= '" 结束日期 "' and leave_type_id='g')" 
db_run(sql) 
节假日累计=db_res(0) 
 
sql="select sum(total_minute)*1.0/60 from timer_list where (emp_id ='" emp_id "' and class_date >= '" 开始日期 "' and class_date <= '" 结束日期 "')" 
db_run(sql) 
日帐总计小时=db_res(0)


于 2013-08-09 17:02 被 awfixtdm 修改

qq:80240800
# 2    发布于 2013-08-09 07:42

 
感谢 awfixtdm  分享心得, 很强。 三生石上旧精魂 赏月吟风莫要论 惭愧情人远相访 此身虽异性长存 
# 3    发布于 2013-11-05 20:10

这些脚本得写在哪里呀

# 4    发布于 2013-11-06 13:17

月帐计算规则qq:80240800
# 5    发布于 2013-11-10 12:39

谢谢分享,辛苦了。

# 6    发布于 2014-03-11 14:09

感谢分享。收藏。


 6  1/1   


登录后方可发贴[ 电话: 0571-85462761 王先生 qq: 124520435 加入软件qq群 - - ]