wwx001的空间..原创-捕鱼app

学习.交流
专业源于专注
  
学习交流 文件下载 手册资料 交流qq群


文章分类
   ☉
   ☉
照片夹
手机版捕鱼的友情链接
游客:   注册 | 登录 | 论坛
 3  1/1   
# 1    发布于 2020-01-13 16:06

1.到了年休清零天自动清零 ,自动区分当年的剩余调休跟去年的剩余调休 
2.填了请假单自动关联到年休标准,自动统计剩余年休天数 
综合:只需要填了调休记录,其余的数据都是系统自动生成。 
脚本如下: 
int show_row_ext() 

int i_curr_hire_age_month,i_cal_day,i_rec_day 
string sql,sql1 
 
sql="select hire_date from emp where emp_id='" emp_id "' " 
db_run(sql) 
i_cal_day=str_get_sub_n(db_res(0),4,4) 
i_rec_day=str_get_sub_n(get_cur_date_std(),0,6) 
cal_days=get_cur_year() i_cal_day 
if(cal_days>i_rec_day) 

the_year=get_cur_year()-1 

 
i_curr_hire_age_month=curr_hire_age_month 
 if(i_curr_hire_age_month<12) 
com_std_days=0; 
 else if(i_curr_hire_age_month<60) 
com_std_days=5; 
else  if(i_curr_hire_age_month<120) 
  com_std_days=5 to_int((i_curr_hire_age_month-60)/12); 
else if(i_curr_hire_age_month<240) 
  com_std_days=10 to_int((i_curr_hire_age_month-120)/24); 
else if(i_curr_hire_age_month>240) 
com_std_days=15 
// 
sql1="select days hours/7.5 from timer_rest where emp_id='" emp_id "' and year_id='" the_year "'" 
db_run(sql1) 
rest_days=db_res(0) 
com_std_no_days=com_std_days-rest_days 
if(i_cal_day==0) 

cal_days=0 

return 1; 
};


于 2020-01-13 16:06 被 xwyz 修改

# 2    发布于 2020-01-30 11:00

 
感谢 xwyz 分享。# 3    发布于 2020-11-11 22:44

感谢分享 
我们公司是每月有一天年休,不能提前休假,剩余年休天数是截止到当月计算的,不知道能不能修改成这样没有最好,只有更好!
广东-叶子

 3  1/1   


登录后方可发贴[ 电话: 0571-85462761 王先生 qq: 124520435 加入软件qq群 - - ]