wwx001的空间..求助-捕鱼app

学习.交流
专业源于专注
  
学习交流 文件下载 手册资料 交流qq群


文章分类
   ☉
   ☉
照片夹
手机版捕鱼的友情链接
游客:   注册 | 登录 | 论坛
 4  1/1   
# 1    发布于 2020-10-23 11:57

谢谢 
-如下函数,可否增加多选多栏位显示功能? 
 
grid_set_col_pop_dict 
 
 
即类似如下:支持多选 
grid_set_col_pop_dict_m 
 
 
支持多选多栏位显示 
grid_set_col_pop_dict_m_as


于 2020-10-23 11:57 被 htc 修改

# 2    发布于 2020-10-21 16:57

if (change_col == "vr_item_ext_4") 

  string sql; 
  sql = "select user_id,user_name from mup_user"; 
  db_run(sql); 
  db_show_and_select_m("please check"); 
  db_select_m_copy_res(); 
  int a, b; 
  string zzr; 
  b = db_row_count(); 
  db_go_head(); 
  for (a = 0; a < b; a ) 
  { 
    zzr = zzr   ","   db_res(1); 
    db_next(); 
  } 
  vr_item_ext_4 = str_get_sub(zzr, 1, strlen(zzr) - 1); 
}# 3    发布于 2020-10-23 11:54

今天发现有多栏位显示且支持多选的需求# 4    发布于 2020-10-31 21:44

二楼的多选代码很好,收藏学习!
 4  1/1   


登录后方可发贴[ 电话: 0571-85462761 王先生 qq: 124520435 加入软件qq群 - - ]